EULA

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR DE EINDGEBRUIKERS VAN ONDER LICENTIE DRAAIENDE SOFTWARE

Geldigheid van de licentievoorwaarden voor eindgebruikers

Op deze software en de bijhorende documentatie is het auteursrecht van toepassing. Voor het gebruik van deze software geldt dat daarvoor de noodzakelijke rechten moeten worden verkregen.

Deze licentievoorwaarden regelen de reikwijdte van de rechten die door Blue Century Software, Nederland (hierna "SpeedyFixer") aan u als gebruiker van de software worden verleend.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Office, Outlook, Windows Logo, MSN, Windows Messenger en Internet Explorer zijn producten, gedeponeerde handelsmerken of beschermde benamingen van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Firefox is een product en gedeponeerd handelsmerk van Mozilla Foundation in de VS en/of andere landen. Safari is een product en een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. in de VS en/of andere landen. Opera is een product en een handelsmerk van Opera Software ASA. Andere producten en merknamen kunnen producten of/en merken zijn van de betreffende eigenaars. Deze licentievoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het door u geïnstalleerde product van SpeedyFixer.

Wanneer u de button "Ik accepteer" aanklikt, worden deze licentievoorwaarden voor eindgebruikers bindend. Alleen dan is het toegestaan om de software te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, moet u de button "Afwijzen" aanklikken. In dat geval bent u niet gerechtigd om de software te gebruiken.
DEEL A - Algemeen geldende licentievoorwaarden
1. Gebruiksomvang
1.1 Gebruiksrecht

a. Standaardversie

U heeft het enkelvoudige, niet-exclusieve en eeuwigdurende recht om de software als volgt voor eigen doeleinden te gebruiken: u bent gerechtigd een kopie van de software op één computer te installeren en te gebruiken, tenzij op de verkoopverpakking/in een geautoriseerde webshop/of in de begeleidende documentatie een afwijkend aantal licenties staat vermeld. In dat geval mag u per afgegeven licentie één kopie van de software op één computer installeren en gebruiken.

Als licentiehouder bent u verplicht, ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de, aan u voor het activeren van de software verstrekte, licentiecode (hierna: productcode). In het bijzonder is iedere vorm van publicatie van de productcode verboden.

Het gebruik van de software als bedoeld in deze licentievoorwaarden omvat al het definitief of tijdelijk, volledig of gedeeltelijk reproduceren (kopiëren) van de software door middel van opslaan, laden, uitvoeren of weergeven door de computer met het oog op de uitvoering van de software en de verwerking van de in de software opgenomen gegevens. Bovendien heeft u het recht de vermelde bewerkingen uit te voeren voor het controleren, onderzoeken of testen van de software. De handleiding mag niet worden gekopieerd, tenzij u voor eigen gebruik een afdruk wilt maken van een handleiding die uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar is gesteld.

U heeft het recht een back-up van de software en gebruikelijke back-ups van gegevens te maken, voor zover deze noodzakelijk zijn om toekomstig gebruik van de software veilig te stellen.

b. Testversies

Voor testversies zijn onderstaande afwijkende voorwaarden van toepassing:

U heeft het enkelvoudige, niet-exclusieve recht om de software gedurende een gelimiteerde testperiode enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Nadat deze testperiode is verstreken, zal de software niet langer, of alleen beperkt, bruikbaar zijn.

De overdracht van de softwareversie van dit product, die door SpeedyFixer uitdrukkelijk als "testversie" is aangeduid, is toegestaan voor zover deze niet wordt verkocht, verhuurd of anderszins tegen een vergoeding ter beschikking wordt gesteld. Het is gewenst dat er een mededeling omtrent overdracht of openbaarmaking wordt gedaan. De testversie mag op elk gewenst aantal computers tegelijk worden geïnstalleerd en gebruikt.

Door de aanschaf van een activeringscode

voor een enkele geïnstalleerde testversie of
voor het van toepassing zijnde aantal testversies indien een activeringscode betrekking heeft op een specifiek aantal testversies -

word(t)(en) deze testversie(s) geactiveerd en omgezet in (een) volledige versie(s), en krijgt de gebruiker het recht de software na de overeengekomen testperiode te gebruiken. Dan zijn de voorwaarden betreffende de onder punt a. genoemde regelingen voor de gebruiksomvang alsmede de overige licentievoorwaarden voor eindgebruikers op deze volledige versie(s) van toepassing.

c. Volumelicentie

Op volumelicenties zijn de onderstaande afwijkende voorwaarden van toepassing:

U heeft het enkelvoudige en niet-exclusieve recht om de software binnen een (bedrijfs)organisatie te gebruiken.

Alle licenties die u heeft verkregen als onderdeel van de volumelicentie van de software mogen

uitsluitend op computers binnen een zakelijke of publieke organisatievorm (bedrijf, vereniging, autoriteiten) worden gebruikt en
niet door particulieren worden gebruikt.

Als licentiehouder moet u, door het nemen van geschikte maatregelen, garanderen dat door het gelijktijdige gebruik van de software op meerdere, binnen uw organisatie gebruikte PC's, het in het kader van de volumelicentie verstrekte aantal licenties niet wordt overschreden.

Hierbij bevestigt u dat alle mededelingen die u heeft gedaan over uw bedrijf/organisatie en het beoogde gebruik van de software binnen dit bedrijf/deze organisatie toen u de volumelicentie voor deze software aanschafte, correct zijn.

d. OEM Version

Wanneer op de omslag van de CD-hoes, waarin u de software hebt ontvangen, of op de schijf zelf of op een vooraf geïnstalleerde versie van de software het woord "OEM" staat, hebt u een kopie van de software van een OEM-partner van SpeedyFixer verkregen. Dit geldt tevens wanneer u de software heeft gedownload, die dan alleen kan worden geïnstalleerd wanneer bepaalde hardware op uw computer wordt aangesloten.

Deze overeenkomst geeft u het recht om een kopie van de met deze licentie aangeschafte OEM-software op iedere willekeurige computer ("OEM-licentie") te gebruiken, voor zover de software uitsluitend op steeds maar één computer wordt gebruikt. Wanneer u een meervoudige licentie voor de OEM-software heeft verkregen, mag u net zoveel kopieën van de software gelijktijdig gebruiken, als er licenties in uw bezit zijn. De software wordt op een computer "gebruikt", wanneer deze in het werkgeheugen is geladen of in het hoofdgeheugen (bijv. op de harde schijf, CD-ROM of een ander opslagmedium) van deze computer wordt geïnstalleerd, waarbij echter een kopie, die uitsluitend ten behoeve van het verdelen over andere computers op een netwerkserver is geïnstalleerd, niet als "gebruikt" wordt aangemerkt. Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de software op meer pc's kan worden ingezet dan er geldige licenties zijn, moet u als licentiehouder, door het nemen van de geschikte maatregelen, garanderen dat door het gelijktijdige gebruik van de software op meerdere PC's het verstrekte aantal licenties niet wordt overschreden. DE HIERDOOR GEGARANDEERDE OEM-LICENTIE IS SLECHTS DAN GELDIG, WANNEER DEZE ALS PAKKET GELIJKTIJDIG MET DE DIENOVEREENKOMSTIGE HARDWARE IS AANGESCHAFT.
1.2 Decompilatie

Zonder toestemming van de auteursrechthebbende mag u de code niet reproduceren en de codevorm niet vertalen naar een andere ontwikkeltaal of naar de oorspronkelijke broncode, tenzij dit noodzakelijk is ter verkrijging van de noodzakelijke gegevens voor het tot stand brengen van de interoperatieve werking van een onafhankelijk gemaakt computerprogramma met andere programma's, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

de bewerkingen worden uitgevoerd door de licentiehouder of door een andere persoon die het recht heeft het gekopieerde deel van het programma te gebruiken of door een persoon die in de naam van een hiervoor gemachtigde persoon optreedt;
de gegevens die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de interoperatieve werking, zijn nog niet onvoorwaardelijk toegankelijk gemaakt voor de in punt a vermelde personen;
de bewerkingen beperken zich tot gedeelten van het oorspronkelijke programma die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de interoperatieve werking.

Gegevens die op deze manier zijn verkregen mogen niet

voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor het tot stand brengen van de interoperatieve werking van het onafhankelijk gemaakte programma
aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor de interoperatieve werking van de onafhankelijk gemaakte programma's,
worden gebruikt voor de ontwikkeling, vervaardiging of verkoop van een programma met een in essentie gelijksoortige uitingsvorm of voor andere handelingen die inbreuk maken op de auteursrechten.

1.3

Het vertalen, verwerken of op andere wijze wijzigen van de software, alsmede het vervaardigen van afgeleide werken van de software zijn exclusief voorbehouden aan SpeedyFixer. Dit laat onverlet het recht van de klant om fouten te herstellen indien en voor zover zulks nodig is voor het gebruik van de software in overeenstemming met het verleende gebruiksrecht.
1.4

Het verleende gebruiksrecht biedt u geen rechten om de software te reproduceren buiten de hierboven omschreven omvang, noch om de software te verhandelen of op een andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. Het is u in het bijzonder niet toegestaan de software te verhuren, te laten leasen, uit te lenen of met behulp van de software commerciële diensten aan derden te verlenen, bijvoorbeeld door middel van hosting of in de hoedanigheid van IT-centrum of servicebureau.
1.5

Gebruik buiten de hierboven beschreven gebruiksomvang wordt als wanprestatie beschouwd.
1.6

U mag in de software opgenomen mededelingen over auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen of wijzigen. U moet deze mededelingen op iedere kopie weergeven.
2. Overdracht van de software

De licenties die door u als volumelicenties (1.1c) zijn verkregen) mogen niet afzonderlijk aan derden worden overgedragen. U mag de volumelicenties uitsluitend als geheel aan een volgende gebruiker overdragen (dit betekent bijvoorbeeld in het geval van aanschaf van 6 licenties, de overdracht van alle 6 licenties tezamen en niet slechts één of twee daarvan), onder verlening van een gebruiksrecht dat niet ruimer kan worden geïntepreteerd dan het gebruiksrecht zoals verleend onder deze licentievoorwaarde.

Met de overdracht verliest u het recht op het gebruik van de software; dit recht wordt overgedragen aan de volgende gebruiker. U moet dan alle (gedeeltelijke) kopieën van de software, evenals alle gewijzigde of bewerkte versies van de software, inclusief (gedeeltelijke) kopieën daarvan, onmiddellijk en volledig verwijderen of anderszins vernietigen. Dit geldt ook voor back-up kopieën.

Software die als "Not For Resale (NFR)“ of op vergelijkbare wijze is aangeduid ("NFR-software“), alsmede software die is aangeduid als een testversie, mag niet tegen een vergoeding ter beschikking worden gesteld. NFR-software is niet bestemd voor de verkoop. NFR-software mag alleen voor testdoeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld.
3. Ondersteuning

U ontvangt een permanente ondersteuning voor uw software in de vorm van technische hulp bij problemen met de software, herstellen van fouten, verbetering van de software, en gebruiksondersteuning via de aanspreekpunten die op www.SpeedyFixer.com zijn vermeld. Wanneer u na afloop van de testtijd een ondersteuningsaanvraag stuurt, dient u ons uw productsleutel of e-mailadres waarmee u de software hebt geactiveerd, mee te delen.

De technische ondersteuning, die verder gaat dan zuivere probleemoplossing in het kader van de garantie, zoals geregeld in Deel B alinea 6, bijv. gebruiksondersteuning, wordt binnen 12 maanden na de activering van de software door het invoeren van de productsleutel, zonder extra vergoeding, geleverd.
4. Looptijd van de overeenkomst

De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.

Voorwaarde voor naleving van deze overeenkomst is het rechtmatige gebruik van de software en de bijbehorende elementen. Wanneer de gebruiker de in deze overeenkomst verankerde verplichtingen niet naleeft, is SpeedyFixer gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Een belangrijke reden voor een eenzijdige opzegging is in het bijzonder het misbruik in digitale vorm van de software c.q. de testversie. Er is o.a. sprake van misbruik, wanneer de software of de testversie in het kader van criminele, concurrentievervalsende of door schending van de rechten van derden, inhoud en aanbiedingen openbaar maakt of overgedragen wordt. In dergelijke gevallen zult u op verzoek van SpeedyFixer het gebruik of de overdracht en openbaarmaking van de software c.q. de testversie onmiddellijk moeten staken. Bovendien bent u verplicht om alle kopieën van de testversie volledig en definitief van uw PC c.q. PC's te verwijderen en alle overige in uw bezit zijnde kopieën van de software c.q. de testversie te vernietigen.
PART B - DEEL B - Voorwaarden geldend voor de aankoop van Software via Blue Century Software

De voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 5 tot en met 7 hierna zijn uitsluitend van toepassing indien u de software - zijnde ofwel de software als geheel ofwel een programmapatch, bijvoorbeeld een update (programmapatch om fouten te herstellen of nieuwe functies te introduceren, niet een geheel nieuwe en separate programmaversie); hierna gezamenlijk te noemen: "Software" - koopt of heeft gekocht van Blue Century Software (hierna te noemen: "SpeedyFixer"), mits u verklaart dat u akkoord gaat met de geldigheid van deze licentievoorwaarden.

Indien u de software niet bij SpeedyFixer koopt of heeft gekocht, zijn onderstaande voorwaarden niet van toepassing. In dat geval gelden de voorwaarden zoals deze tussen u en uw verkoper zijn overeengekomen ten tijde van de aanschaf van de software bij uw verkoper.
5. Garantie
5.1

De software en bijhorende documentatie zijn vrij van gebreken wanneer deze geschikt zijn voor gebruik in overeenstemming met de beschrijving van de software en zijn functies zoals door SpeedyFixer uitgevaardigd en zoals geldend op de datum dat u de software en de documentatie heeft ontvangen. Er worden geen andere eigenschappen van de software overeengekomen.
5.2

Aangezien geen enkel computerprogramma vrij van fouten is, raden wij u dringend aan om regelmatig een back-up te maken van uw bestanden.
5.3

Als blijkt dat de software niet geschikt is voor het doel zoals omschreven in artikel 5.1 of als deze niet of niet volledig voldoet aan de functies zoals die in de documentatie zijn vermeld, of wanneer de software verantwoordelijk is voor het optreden van andere fouten, heeft u eerst het recht nakoming te verlangen in die zin dat het gebrek wordt verholpen of de software opnieuw wordt geleverd. Als de door u gekozen nakomingsvordering resulteert in disproportionele kosten voor SpeedyFixer in verhouding tot de waarde van de software, dan wordt uw recht beperkt tot de andere vorm van nakoming.
5.4

Het herstellen van gebreken door SpeedyFixer kan ook telefonisch, schriftelijk of aan de hand van elektronische instructies geschieden, voor zover uw gebruik van de software of de werking van de software niet onredelijk wordt beïnvloed.
5.5

Als SpeedyFixer er niet in slaagt de software binnen een redelijke periode beschikbaar te stellen in een toestand die volgens paragraaf 5.1 hierboven wordt beschouwd als vrij van gebreken, of als SpeedyFixer definitief weigert een gebrek te herstellen, heeft u recht op een korting op de aankoopprijs of op retournering van de software tegen terugbetaling van de aankoopprijs, een en ander ter uwer vrije keuze.
5.6

SpeedyFixer is niet verplicht een gebrek te herstellen als het gebrek te wijten is aan door uzelf uitgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen aan/van de software. U heeft echter de mogelijkheid te bewijzen dat bedoelde gebreken niet te wijten zijn aan de aanpassingen of wijzigingen. In dergelijke gevallen zal SpeedyFixer het gebrek herstellen volgens de bepalingen van deze paragraaf.
5.7

Wanneer SpeedyFixer in gebreke is gebleven, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding of de vergoeding van kosten in plaats van nakoming van de oorspronkelijke verplichting. Het recht om in plaats van volledige nakoming van de oorspronkelijke verplichting de software te retourneren of om aanspraak op schadevergoeding te maken, geldt alleen in geval van ernstige gebreken. Indien u de software retourneert, moet u het gebruik van de software staken in overeenstemming met artikel 2 van deze licentievoorwaarden.
5.8

Uw aanspraken ten opzichte van SpeedyFixer voor nakoming van voorgaande garantieverplichting, vervalt twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum waarop u de Software van SpeedyFixer heeft ontvangen. Dit geldt niet wanneer SpeedyFixer het gebrek of het ontbreken van een bepaalde functie van de software opzettelijk heeft verzwegen. In deze gevallen is de garantietermijn drie (3) jaar, te beginnen aan het einde van het jaar waarin u de software heeft ontvangen.
5.9

De voorgaande garantiebepaling geldt overeenkomstig voor uw aanspraken tot herstel van gebreken in de software die u in het kader van nakoming of ondersteuningsdiensten heeft ontvangen. In deze gevallen begint een nieuwe garantieperiode vanaf het tijdstip waarop u de verbeterde versie op grond van de voorgaande voorwaarden heeft ontvangen.
6. Aansprakelijkheid
6.1 SpeedyFixer is, ongeacht de rechtsgrond, onbeperkt aansprakelijk:

in geval van het opzettelijk verzwijgen van een gebrek;
voor schade door dood of lichamelijk letsel wegens toerekenbare tekortkomingen door SpeedyFixer, dan wel door haar (wettelijke) vertegenwoordigers;
voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

6.2

In geval van niet-nakoming van een kernverplichting van het met u afgesloten contract, is de aansprakelijkheid, voor zover deze nog niet in de gevallen beschreven onder artikel 6.1 aan bod is gekomen, beperkt tot schadevergoeding die voorzienbaar en voor dat soort contracten gebruikelijk is.
6.3

In geval van niet-nakoming van een nevenverplichting van het contract, is de aansprakelijkheid, voor zover deze nog niet in de gevallen beschreven onder artikel 8.1) a)-c) aan bod is gekomen, beperkt tot schadevergoeding die voorzienbaar en voor dat soort contracten gebruikelijk is.
6.4

Aansprakelijkheid op grond van toepasselijke wetgeving aangaande productaansprakelijkheid blijft ongewijzigd.
6.5

Elke verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Dit geldt in het bijzonder in onderstaande situaties:
6.5.1

De gebruiker, die gevraagd is om een onbevooroordeelde objectieve beoordeling af te geven, geeft in het kader van de beoordelingsfunctie voor programma's een beoordeling. Deze beoordelingen geven derhalve uitsluitend de mening van de gebruiker weer.

SpeedyFixer heeft geen enkele invloed op de beoordelingen van de gebruikers en wijst er uitdrukkelijk op dat deze beoordelingen in geen geval gestoeld zijn op meningsuitingen of adviezen van SpeedyFixer.

SpeedyFixer kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de beoordelingen van de gebruikersgroep. Dit is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van SpeedyFixer in de zin van paragraaf 6.1.
6.5.2

Tijdens het opstarten van de module "SpeedyFixer Autostart Manager“ krijgt u informatie omtrent de programma's die op uw PC geïnstalleerd zijn en tijdens het opstarten van het systeem automatisch worden uitgevoerd. Naast deze informatie krijgt u adviezen waarmee u uw PC en het opstarten van het systeem kunt versnellen. U kunt deze adviezen opvolgen en het snel opstarten van programma's uitschakelen of het advies van de software negeren.

De software zal het snel opstarten nooit zelfstandig uitschakelen. SpeedyFixer wijst er uitdrukkelijk op dat het uitschakelen van de invoeren uitsluitend door het actief handelen van de gebruiker kan worden uitgevoerd.

SpeedyFixer kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitschakelen van, en de in het kader van het uitschakelen van snelstartinvoeren uitgevoerde handelingen. Dit is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van SpeedyFixer in de zin van paragraaf 6.1.
6.5.3

Tijdens het opstarten van de module "SpeedyFixer Uninstall Manager" krijgt u een overzicht van alle op uw PC geïnstalleerde programma's. Hier kunt u naar eigen behoefte bepaalde programma's de-installeren (verwijderen). De "Zelden gebruikte programma's“ alsmede "Langdurig ongebruikte programma's“ worden weergegeven. Deze lijst is slechts een afspiegeling van uw gebruiksgedrag.

SpeedyFixer wijst er uitdrukkelijk op dat de weergave van uw gebruiksgedrag in relatie tot de op uw PC geïnstalleerde programma's geen verzoek van SpeedyFixer is om deze programma's te verwijderen. SpeedyFixer wijst er uitdrukkelijk op dat het verwijderen van programma's uitsluitend door het actief handelen van de gebruiker kan worden uitgevoerd.

SpeedyFixer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verwijderen van programma's of gevolgen die daarmee samenhangen. Dit is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van SpeedyFixer in de zin van paragraaf 6.1.
6.5.4

Tijdens het opstarten van de module "SpeedyFixer Program Deactivator“ krijgt u informatie omtrent zelden en/of vaak gebruikte programma's. Deze lijst is slechts een afspiegeling van uw gebruiksgedrag.

SpeedyFixer wijst er uitdrukkelijk op dat de weergave van uw gebruiksgedrag in relatie tot de op uw PC geïnstalleerde programma's geen verzoek van SpeedyFixer is om deze programma's uit te schakelen. SpeedyFixer wijst er uitdrukkelijk op dat het uitschakelen van programma's uitsluitend door het actief handelen van de gebruiker kan worden uitgevoerd.

SpeedyFixer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitschakelen van programma's of gevolgen die daarmee samenhangen. Dit is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van SpeedyFixer in de zin van paragraaf 6.1.
).